Sąlygos ir taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.ramrec.lt taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir

UAB „KRANTECHNA“, įmonės kodas 126297086, PVM –LT 262970811, adresas Keramikų g. 2, LT-10233 Vilnius, Lietuva (toliau – Pardavėjas), teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.ramrec.lt susijusios nuostatos.

1.2 Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo, pristatymo būdus ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ bei apmoka už prekes.

1.4 Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę visi veiksnūs Fiziniai asmenys ir Juridiniai asmenys.

2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2.1 Pardavėjas asmens duomenis renka, tvarko ir saugo vadovaudamasi Taisyklėmis, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais. Pardavėjas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus.

2.2 Užsisakant prekes elektroninėje parduotuvėje www.ramrec.lt , Pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, taip pat papildoma informacija jei ji numatyta.

2.3 Pardavėjas tvarko Pirkėjo pateiktus asmens duomenis šiais tikslais: elektroninės prekybos tikslu, t.y., siekiant identifikuoti Pirkėją, vykdyti prekių pardavimo el. parduotuvėje veiklą, apdoroti Pirkėjo užsakymus, išrašyti Pirkėjui finansinius dokumentus, pristatyti prekes, atlikti pinigų grąžinimą ar prekių keitimą, spręsti su Pirkėjo atliktu pirkimu susijusias problemas, vykdyti kitus Pardavėjo įsipareigojimus (detaliau – Taisyklių 4.  punktas), tiesioginės rinkodaros tikslu (detaliau – Taisyklių 9.6 punktas).

2.4 Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi tikslais, nurodytais 2.2.3 punkte.

2.5 Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų registracijos metu pateikimą.

2.6 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

3. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1 Pirkėjas, pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje www.ramrec.lt sutinka su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti nustatytų LR teisės aktų.

3.2 Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.

3.3 Jei pasikeičia Pirkėjo užsakymo/registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai pranešti Pardavėjui.

3.4 Jei Pirkėjas, suderintu prekių pristatymo metu, be svarbios priežasties atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo pilnai sumokėti Pardavėjui papildomo pristatymo išlaidas prieš pakartotiną pristatymą.

3.5 Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu numatyta LR Civilinio kodekso 6.22811 str., išlaidų, atsisakyti sudarytos prekių pirkimo – pardavimo nuotolinės sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo dienos. Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama. Ši pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.22810 str. ir 6.22811 str.

3.6 Pirkėjas turi teisę anuliuoti ar koreguoti užsakymą, kol jis nėra apmokėjęs išankstinės sąskaitos faktūros. Pirkėjas turėtų susisiekti su Pardavėju el. paštu sales@ramrec.lt arba ramrec11@gmail.com

4. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimo būdą, apmokėti banko pavedimu, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas po užsakymo pateikimo.

4.2 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.

4.3 Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir el. parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.ramrec.lt teikiamomis paslaugomis.

4.4 Pirkėjui pasinaudojus teise (šių Taisyklių 3.5 punktas) atsisakyti sudarytos prekių pirkimo – pardavimo nuotolinės sutarties, pranešus apie tai Pardavėjui raštu (nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo dienos (šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama), Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per

14 (keturiolika) dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos, įskaitant pristatymo išlaidas. Pardavėjas atlieka grąžinimą naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent grąžinimo metu su pirkėju buvo susitarta kitaip. Kuomet prekės pristatymo metu pinigai buvo sumokami kurjeriui – šiuo atveju pinigai grąžinami į banko sąskaitą. Bet kuriuo atveju Pirkėjas neturi mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.

4.5 Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

4.6 Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve.

4.7 Pardavėjas turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos.

4.8 Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti el. parduotuvės www.ramrec.lt veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

5.1 Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM. www.ramrec.lt pasilieka teisę keisti prekių kainas, prieš laiką neįspėjant pirkėją.

5.2 Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą el. parduotuvėje pasirinkdamas nurodytą apmokėjimo būdą. Apmokama banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, pasinaudojęs internetinės bankininkystės sistema ar nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į užsakymo informacijoje pateiktą Pardavėjo banko sąskaitą.

5.3 Apmokant iš anksto bankiniu pavedimu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti visą užsakymo kainą per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Tik gavus apmokėjimą už prekes Pardavėjas pradeda formuoti prekių siuntinį ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.